تبیین فلسفی مسئله حرکت در مجردات
16 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: نویسنده
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : ابوالفضل نظری- استاد راهنما: حجت الاسلام دکترعسگر دیرباز
یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفی، مسئله‌ی حرکت می‌باشد. وقوع حرکت در پدیده-های مادیِ پیرامون ما، امری بدیهی است، اما آیا حرکت در تمام موجودات عالم رخ می‌دهد؟ فلاسفه در مقام پاسخ به این پرسش معتقدند که حرکت فقط درموجودات مادیِ عالم رخ می‌دهد؛ چراکه موجود مجرد، فاقد قوه و استعداد است و به همین سبب، حرکت (که خروج ازقوه به فعل است) در آنها امکان ندارد. اما از طرفی، روایات فراوانی وجود دارد که بر تحقق حرکت در موجودات مجرد دلالت می‌کند. دسته‌ای از آیات و روایات بر تکامل برزخی نفوس ، دسته‌ای دیگر بر حرکت اخروی نفوس و دسته‌ی سوم بر حرکت جمیع موجودات امکانی (ماسوی الله) دلالت دارند. رسالت این رساله، نقد و بررسی براهین استحاله‌ی حرکت در مجردات و همچنین یافتن محامل برهانی برای روایات نورانی، وجمع بین عقل و نقل می‌باشد؛ بدین معنا که چون هیچ دلیلی بر انحصار قوه و استعداد در مادیات نداریم، و هیچ مانع عقلی بر وجود قوه در مجردات وجود ندارد، بنابراین وقوع حرکت در آنها محال نمی‌باشد؛ حال که عقل امکان آن را ثابت می‌داند، برای اثبات تحقق آن، دست به دامان روایات می‌شویم؛ همچون روایاتی که بر تغذیه‌ی اطفال، تعلیم اموات و تکامل ارواح انبیا در برزخ، تکلیف عده‌ای در قیامت، ارتقای بهشتیان در هر جمعه و زمانمند بودن بهشت و جهنم دلالت دارند. یکی از ثمرات اثبات امکان وقوع حرکت در مجردات، تبیین عقلانی مسئله‌ی تکامل برزخی و جنتی است، که از مسلّمات شریعت حقه می‌باشد.
آدرس اینترنتی